הנחיות לפתיחת בקשה

הנחיות לפתיחת בקשה לקבלת מידע תכנוני להיתר:

יש לשלוח למייל של אסי ידידיה, מזכיר הוועדה את המסמכים הבאים:

 • פרטים מלאים של עורך הבקשה: מייל, טלפון
 • מפת מדידה עדכנית לחצי השנה האחרונה- עותק דיגיטלי (PDF בלבד)
 • 4 תמונות של הנכס מארבעה כיוונים (גבולות, בנייה קיימת אם יש וכדומה)
 • אישור זכויות/חוזה חכירה/ נסח טאבו
 • במידה ויש עצים בוגרים בשטח- אישור מפקיד היערות

הבקשה כרוכה באגרת תשלום:
חלקה -  192 ש"ח 
שתי חלקות-310 ש"ח 

הנחיות לפתיחת בקשה להיתר

 1. תיק ורוד
 2. דף מידע/ תיק מידע
 3. תשריט בקשה להיתר חתום ע"י עורך בקשה, מהנדס ובעל ההיתר.
 4. מפת מדידה עדכנית לחצי שנה אחורה עם כל הסימונים הרצויים (איור תב"ע, תרשים סביבה וכד').
 5. אישור זכויות/חוזה חכירה/נסח טאבו.
 6. צילום רישיון עורך בקשה
 7. צילום רישיון מהנדס
 8. צילום ת.ז/ רישיון עסק של מבקשי ההיתר