חברי הוועדה לתכנון ובניה

שם

תפקיד

מייל

דרור שור יו"ר הועדה
יזהר בר-נס חבר הוועדה
אפרים ברנס חבר הוועדה
ימר בן ציון חבר הוועדה
מוטי ארבל חבר הוועדה
מני מעודי חבר הוועדה
גד שלו חבר הוועדה
פיינברג מרדכי חבר הוועדה
אהרון אדרת חבר הוועדה